Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov   

Základné ustanovenia

 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je   Gabriel Turčik, IČO 50577280, so sídlom  Okulka 14/26, 09301 Vranov nad Topľou  (ďalej len: "správca").

 

 1. Kontaktné údaje správcu sú :   Adresa: Ing. Gabriel Turčik, Veterná 991/8, 09303 Vranov nad Topľou

                                                         Telefón: +421905378462 ,    Email: hromoslaw@perunshop.sk

 1.  Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, jedného alebo viacerých špecifických faktorov , fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu.

 

 1. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy / objednávky.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1.  Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
          • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
          • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných              oznámení podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
   2.    Účelom spracovania osobných údajov je
          • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez ich poskytnutia  nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,
    

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
         • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
         • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,  ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
   2.    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / a  realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby pri prevádzkovaní  e-shopu  a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním ,
         • zaisťujúce marketingové služby.
 2.  Správca  nemá v úmysle, ani nebude  odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
        • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
        • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
        • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
        • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
        • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky, na adresu alebo email správcu uvedený v bode I. týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek.
   2.   Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
   2.    Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, taktiež pravidelnú aktualizáciu systému a zálohovanie..
   3.   Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili   s podmienkami ochrany osobných údajov a  že ich v celom rozsahu prijímate.
   2.    Správca je oprávnený tieto podmienky  zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní a zároveň Vám zašle novú verziu  na  Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

NGE3NDYz